Bokningsvillkor


Bokningsvillkor

Gällande boende och hyra av lokaler på Bergs Gård och Tyvudden Gård i Trosa kommun.
Betalning görs till vårt bankgiro alternativt till vårt iban nummer för utländska gäster.
Genom betalningen godkänner gästen våra bokningsvillkor.
Särskilda bokningsvillkor gäller för bokning av bröllop och fest. Dessa får man ta del av vid avtalsskrivning.

När ska gästen betala?

Gästens betalning för arrangemanget skall vara Bergs Gård tillhanda senast det datum som anges på fakturan. Hyran skall alltid vara slutbetalt innan boendet nyttjas.

Mer än 60 dagar till ankomst:
Anmälningsavgiften, 25% av hyra boende och lokal betalas senast 15 dagar efter bokningsstillfället. Slutlikviden betalas 60 dagar innan ankomst.

Mellan 59-16 dagar till ankomst:
Allt betalas inom 15 dagar.

15 – 0 dagar till ankomst
Allt betalas senast bokningsdagen .

Vad händer om gästen inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är Bergs Gård Trosa tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad har gästen för skyldigheter?
För att boka boende/lokal måste gästen vara 25 år. Minst två personer (inklusive gästen) ska vara fyllda 25 år för att bo i boendet/ nyttja lokalen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet/lokalen.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga boende. Vid bröllop kommer vi överens om tider separat. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet/lokalerna och dess inventarier. Om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet/lokalen, varit vårdslös debiterar vi avgift enligt nedan alternativt söger upp avtalet med omedelbar verkan. Överträdelser av bestämmelser om rökförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet/lokalen till något annat än vad som avtalades vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc. Gästen ska grovstäda ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna som finns i huspärmen. Om detta inte iakttas kommer hyresvärden att debitera en avgift på 2000 SEK. Likaså ska den sophantering och sopsortering följas som finns på Bergs Gård och Tyvudden gård. Samtliga flaskor, glas, burkar tas med av gästen. Brännmaterial och övrigt sorteringsbart material tas med till närmaste återvinningsstaion. I de gröna sopkärlen skall enbart hushållssopor slängas. Sker inte sophanteringen enligt instruktion har vi rätt att ta ut en avgift på 1000 SEK samt timpenning på 500 SEK.

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift på 2000 SEK för låsbyte. Gästen är skyldig att boka slutstädning före ankomst. Slutstädning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet/lokalen eller dess område eller om boendet/lokalen används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet/ lämna lokalen utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Hyresvärden gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Hyresvärden förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet/lokalen och avlägsna gästens tillhörigheter.

Hyresvärden ansvarar inte för kvarglömda saker.

Vad har gästen för rättigheter?

Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Bergs Gård får möjlighet att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till oss och Bergs Gård därmed inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkoren inte berättigad till någon ersättning.

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad gäller om gästen vill avboka/omboka?
Gästen kan avboka/omboka muntligen eller skriftligen till Bergs Gård/ Tyvudden Gård. Vi accepterar endast av/ombokningar av Gästen. Hyresvärden är skyldig att bekräfta Gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning/ändringar är Hyresvärden berättigad att ta ut en expeditionsavgift på 200 SEK.

Särkilda ombokningsvillkor vid rådande situation Corona
I rådande läge har gästen rättighet att omboka boende till annat datum avgiftsfritt. Ej boka av. Om passande datum ej finns under detta år, ok att boka om till nästa år. Bergs Gård behåller bokningsavgiften 25% som innestående medel.

Avbokning av boende
För boende/lokal som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller Hyresvärden anmälningsavgift och en expeditionsavgift på 200 SEK.
För boende/lokal som avbokas 59 dagar eller mindre före ankomst behåller Bergs Gård 100 % av kostnaden för boendet/lokalen.

Avbokningsregler konferens

Kostnadsfri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst.

Avbokning som sker närmare än 4 veckor innan ankomst debiteras med 25 %, närmare än 3 veckor före ankomst debiteras med 50 %, närmare än 2 veckor innan ankomst 75 % och 1 vecka innan ankomst med 100 % av beställningens värde.

Allmänna villkor, se visita.se.

Personuppgiftslagen

Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Bergs Gård i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för fullgöra Bergs Gårds åtagande gentemot gästen och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som försäkringsgivare, hotell, tåg- flyg- och bussbolag m.fl. Bergs Gård använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
619 95 Västerljung

Telefon: 070-4954932
E-post: info@bergsgardtrosa.se


Mark & Bygg verksamhet samt MTB-leder Magnus 070-5126273
Rum, Bröllop, Konferens, Köttbod, Lantbruk samt Ekonomifrågor Frida 070-4954932